fbpx

Oluline info

LEPINGU ÜLDTINGIMUSED
 
1. LEPINGUPOOLTE KOHUSTUSED
1.1. Reisikorraldaja kohustub:
1.1.1. Korraldama reisijale (reisijatele) turismireisi kooskõlas programmiga, mida on kirjeldatud kataloogis või muudes reisimaterjalides. Kui kataloogis või muudes reisimaterjalides kirjeldatud reisiprogrammi viidi sisse muudatused enne käesoleva lepingu allkirjastamist, siis kohustub korraldama turismireisi kooskõlas muudetud programmiga. Kataloog, samuti muu reisimaterjal või muudetud programm on selle lepingu lahutamatu lisa. Reisikorraldaja internetilehel www.tui.ee avaldatakse uusim ja aktuaalseim teave hotellide, nende kategooriate, hotellides pakutavate teenuste ja meelelahutuste muutmise kohta pärast kataloogi trükkimist. Pakettreis võib toimuda tellimuslendudel või regulaarlendudel. Tellimuslendu võib teostada tšarterlennufirma, mis on märgitud reisikorraldaja veebilehel.
1.1.2. Kui kokku ei saadud minimaalset reisijate arvu, teavitama kirjalikult reisi tühistamisest hiljemalt 10 kalendripäeva enne reisi algust. Kui reisijad on reisi tühistamisest nõuetekohaselt teavitatud ja neile on tagastatud reisi eest tasutud raha, siis ei vastuta reisikorraldaja enam reisija saadud kahju eest.
1.1.3. Enne lepingu allkirjastamist esitama reisijale (reisijatele) kirjaliku dokumendi, milles peab olema täpne teave reisi marsruudi (väljasõidu ja tagasi saabumise kohta, kuupäevad ning külastatavad kohad ja riigid, märkides ära kuupäevad, millal nendesse riikidesse saabutakse ja millal sealt lahkutakse). Reisil osutatavad teenused peavad olema kooskõlas kataloogi, muude reisimaterjalide või muudetud programmiga, transpordivahendid, millega sõidetakse, nende näitajad ja kategooria, majutamise tüüp, objekti koht või mugavuste tase ja peamised eripärad ning klass (kooskõlas vastava riigi reeglitega), toitlustamine, külastatavate riikide piiriületuse formaalsused ja viisade saamise kord, teave riiki sisseveetavate esemete koguse ja arvu piirangute ja keeldude kohta, aeg, mille jooksul vormistatakse viisad, lepingu vormistamise kord ning tingimused, kogu reisipaketi hind, hinnaosa, mis tuleb tasuda ettemaksuna ja ülejäänud summa maksegraafik.
1.1.4. Esitama kirjalikult informatsiooni valuutavahetuse tingimuste ja korra kohta, viisade saamise korra, aja, mille jooksul viisad vormistatakse, riigipiiride ületamise korra, külastatavate kohtade epidemioloogilise seisundi, immunoprofülaktika nõuete, mis tuleb täita enne reisile sõitmist, ja vaktsineerimise kohta. Jagama informatsiooni tervisekindlustuse vormistamise kohta ja mitte kohustuslike kindlustuslepingute kohta, mille alusel hüvitatakse reisija kulud korraldatud turismireisi tühistamise või abivajaduse kulud. Lepingu vormistamise kord ning tingimused, reisi täielik hind, hinnaosa, mis tuleb tasuda ettemaksuna, ülejäänud summa maksegraafik. Viimane teave või viited ametlikele veebilehtedele, kus seda teavet võib leida, avaldatakse reisikorraldaja veebilehtedel, mis on ära toodud lepingu punktis 1.1.1.
1.1.5. Neil juhtudel, kui reisikorraldaja kohustub lepinguga osutama reisijale majutusteenuseid, mis vastavad konkreetsele kategooriale kooskõlas vastuvõtva riigi reeglitele, konkreetset majutusteenuste osutajat märkimata, kohustub reisikorraldaja enne lepingu allkirjastamist teavitama reisijat majutuse tüübist, kategooriast ning toitlustamisest. Reisikorraldaja kohustub samuti esitama reisijale mitteeksitavat ja põhjalikku teavet mugavuste, teenuste ja meelelahutuste taseme, koguse ja kvaliteedi kohta ning nende võimalike erinevuste kohta, mis sõltuvad konkreetsest majutusteenuste osutajast.
1.1.6. Enne reisile sõitmist esitama reisijale kirjalikus vormis:
– reisikirjeldus reisi sihtkohast ja reisiteekonnast
– informatsiooni vahepeatuste ja seisuaegade kohta, asukoha kohta ning teabe reisija koha kohta transpordivahendis (välja arvatud lennukis ning ettenägematute tehniliste peatuste puhul);
– reisikorraldaja kohaliku esindaja perekonnanime, aadressi, telefoninumbri ja elektroonilise posti aadressi või kohalike agentuuride, mille poole võiks reisija abi saamiseks pöörduda, aadressid ja telefoninumbrid, samuti keel milles osutatakse muid turismiteenuseid.
– Kui sellised esindajaid või agentuure ei ole, siis teatama reisijatele telefoninumbri, millele ta saaks helistada ettenägematu juhtumi korral, või teabe, mis aitaks tal ühendust saada reisikorraldajaga.
– Kui reisile sõidavad alaealised, siis esitama lapsevanematele või hooldajatele teabe, mis lubaks neil saada otseühendust lapsega või vastutava isikuga lapse asukohas.
– reisitasu suurus, selle tasumise viis ja tingimused;
– kasutatavate sõidukite liik, iseloomustus ja klass;
– majutuse liik, asukoht, mugavusaste, põhitunnused ja vastavus riigis kehtivale klassigikatsioonile;
– toitlustamiskava;
– üldine teave sihtriigi passide ja viisadega seotud nõuete kohta;
– minimaalne inimeste arv, mis on vajalik pakettreisi toimumiseks, millal reisikorraldajal on õigus lepingust taganeda, kui reisijate arv jääb väiksemaks tema poolt ettenähtust.
– külastused, ekskursioonid ja muud teenused, mille hind sisaldub reisitasus;
– teave vabatahtliku või kohustusliku kindlustuse kohta, mis katab reisijapoolse lepingust taganemise kulud või tema abistamise kulud, sealhulgas lähtekohta tagasireisi kulud õnnetuse, haiguse või surma korral.
1.1.7. Enne lepingu allkirjastamist andma teavet tervise- ja elukindlustuse, reisi ärajäämise riski ning muude kindlustusliikide kohta.1.1.8. Reisija /reisijate) isikuandmeid kasutama ainult reisidokumentide vormistamiseks. Selles lepingus on reisija füüsiline isik, kes on sõlminud reisikorraldajaga lepingu (lepingu allkirjastanud isik) või ükskõik milline füüsiline isik, kelle nimel ostab lepingu allkirjastanud isik korraldatud turismireisi ja võtab enesele kõik õigused ja kohustused lepingu alusel (teised kasusaajad) või iga füüsiline isik, kellele lepingu allkirjastanud isik või ükskõik milline kasusaaja võõrandab oma õigused reisile.
1.1.9. Kui leping sõlmitakse kaugmüügi meetodil, siis loetakse, et leping on sõlmitud sellistel tingimustel, mis olid avaldatud reisikorraldaja ametlikul internetilehel (või internetimüügi süsteemis) reisi soetamise ajal. Kui reisikorraldaja ametlikul veebilehel lepingutingimusi ei avaldata või reisi soetamise ajal ei olnud avaldatud, siis loetakse, et leping sõlmiti kooskõlas turismiteenuste osutamise lepingute standardtingimustega.
1.1.10. Kui turismigrupis on rohkem kui 15 alaealist (alla 16 aasta vanust) last või rohkem kui 7 puudega alaealist last, siis kohustub tagama, et lisaks reisijuhile saadaks seda reisijate gruppi veel üks täiskasvanud isik.
1.1.11. Kui pärast lepingu sõlmimist selgus, et kohustuste täitmise tagamine lõppes varem, kui algab turismireis, teavitama enne reisi algust kirjalikult (postiga, faksiga, e-postiga, lühisõnumiga või muul lepingus sätestatud viisil) reisijat uuest kohustuste täitmise tagamisest, märkides ära kohustuste täitmise tagamist kinnitava uue dokumendi numbri, selle kehtivusaja ning selle väljastanud kindlustus- või rahandusasutuse rekvisiidid ja kontaktandmed.

1.2. Reisija kohustub:
1.2.1. Õigeaegselt tasuda kogu reisi hind:
1.2.1.1. kui leping sõlmitakse, kui reisi alguseni on jäänud enam kui 21 päeva, tasuma 20% suuruse ettemaksu, ülejäänud summa aga tasuma mitte hiljem kui 21 päeva enne reisi algust;
1.2.1.2. kui reisija reisib regulaarlendudel, rakenduvad lennuvedaja maksetingimused, mis võib olla lennupiletihinna tasumine kohe peale broneeringu tegemist.
1.2.1.3. kui leping sõlmitakse, kui reisi alguseni on jäänud vähem kui 21 päeva, tasuma kogu reisi hinna;
1.2.1.4. kui leping sõlmitakse, ostes Reisikorraldaja pakutavaid reise läbi Reisikorraldaja korraldatavate erikampaaniate Reisikorraldaja asukohas, Reisikorraldajat esindatavates reisiagentuurides ja/või läbi internetiportaalide, tasuma kogu reisi hinna.
1.2.2. Esitama kogu teabe ja dokumendid, mis on vajalikud reisikorraldajale selle lepingu täitmiseks; saabuma õigeaegselt nimetatud esmasesse, vahekohtumise või reisijuhi (kui reisijuhi teenus on lepingus ette nähtud) nimetatud väljumiskohta; järgima korraldaja juhiseid seoses reisi või selle eraldiseisvate osade täitmisega; järgima avaliku korda, rahvusvahelisi reisijateveo eeskirju, pagasi veo korda ja riiki sissetoodavate esemete koguse, arvu ja keelu nõudeid. Täitma piiri- ja tolliteenistuse antud juhiseid. Minnes reisile alaealiste lastega, järgima õigusaktides sätestatud nõudeid, mis sätestavad lapse ajutise välisriiki lahkumise korda.
1.2.3. Täies ulatuses vastutama reisi ajal tekitatud kahju eest (rikutud hotelli inventar, transpordivahendid jne). Kui kahju on tekitanud alaealine laps, hüvitab kõik kulud tema eest vastutav isik. Kui reisija võtab süü omaks ja on nõus selle hüvitama, tuleb seda teha kohapeal. Neil juhtudel, kui reisija süüd omaks ei võta, on reisikorraldajal õigus nõuda see sisse õigusaktides sätestatud korras. Reisija ei ole kohustatud hüvitama kahju, mille on põhjustanud vääramatu jõud.
1.2.4. Reisija, selle lepingu peamine pool, on kohustatud teavitama teisi reisijad (kasusaajaid), et turismireisi korraldatakse vaid selles lepingus nimetatud tingimuste alusel ja kõik reisijad peavad täitma kõiki oma lepingu tingimusi.
1.2.5. Reisija peab võimaldama reisikorraldajale Lepingu nõuetekohast täitmist ja sellele kaasa aitama, sealhulgas reisija on kohustatud iga lepingu puudusest teatama reisikorraldaja kohalikule esindajale selleks, et reisikorraldaja saaks puudused kõrvaldada.
1.2.6. Juhul, kui lepingu puudusest teatamine kohalikule esindajale ei ole võimalik, siis reisija on kohustatud lepingu puudusest teatama 14 päeva jooksul peale turismireisi lõppu.

2.ÕIGUS LOOBUDA LEPINGUST
2.1. Reisija õigused:
2.1.1. Reisijal on õigus igal ajal keelduda lepingust allpool nimetatud tingimustel. Lepingust keeldumine jõustub avalduse esitamise hetkest. Kui reisija keeldub lepingust asjaoludel, mille eest ta vastutab (st kui asjaolud, mis on lepingust keeldumise aluseks, tekivad reisija enda süül, st tema enda teadliku tegevuse tagajärjel või ettevaatamatusest), peab ta hüvitama reisikorraldaja kulud, mis tekivad seoses sellise keeldumisega. Kahjude suurus ei või sel juhul ületada maksimaalset ühe reisi hinda. Pooled lepivad kokku, et Lepingust keeldumise hind sõltub reisi alguseni jäänud ajast:

enam kui 21 päeva enne reisi väljumist 20%
21 kuni 11 päeva enne reisi väljumist 50%
11 kuni 2 päeva enne reisi väljumist 80%
2 ja vähem päeva enne reisi väljumist 95%

Kui reisija nõuab, on reisikorraldaja kohustatud esitama talle sellise keeldumisega seotud kulude põhjenduse.

Kui reisija soovib annulleerida reisi, mis teostatakse regulaarlennul, lennupileti maksumus ei kuulu tagastamisele.

2.1.2. Kui reisija keeldub lepingust asjaoludel, mille eest ta ei vastuta, mida ei saa kontrollida ja mida lepingu sõlmimise ajal ei saanud mõistlikult ette näha (nt tervislikel põhjustel, surm jne), on reisikorraldajal õigus nõuda tekkinud otsese kahju hüvitamist, mis tekib sellise keeldumise tõttu, välja arvatud siis, kui lepingust loobutakse seoses vääramatu jõuga. Reisija on kohustatud võimalikult kiiresti pärast asjaolude tekkimist teavitama reisikorraldajat tekkinud olukorrast ja reisist loobumisest. Hüvitatavate otseste kahjude suurus ei tohi ületada lepingus määratud reisihinda. Kui reisija nõuab, on reisikorraldaja kohustatud esitama talle selles punktis nimetatud lepingust keeldumisega seotud kulude põhjenduse.
2.1.3. Kui reisija keeldub lepingust asjaoludel, mille eest vastutab reisikorraldaja või isik, kelle abi reisikorraldaja kasutab, või seoses reisijaga mitteseotud asjaoludel, mida ta ei saa kontrollida ja mida ei saanud lepingu sõlmimise ajal mõistlikult ette näha, on reisijal õigus nõuda, et talle oleks tagastatud reisi eest tasutud raha või tema nõusolekul oleks kompenseeritud teisiti.

2.2. Reisikorraldaja õigused:
2.2.1. Reisikorraldajal on õigus keelduda lepingust seaduses ja pakettreisilepingus sätestatud juhtudel ja väga tõsistel põhjustel, millest on ta kohustatud viivitamata teavitama reisija:
– 20 päeva enne pakettreisi algust reisi puhul, mis kestab rohkem kui kuus päeva;
– 7 päeva enne pakettreisi algust reisi puhul, mis kestab kaks kuni kuus päeva;
– 48 tundi enne pakettreisi algust reisi puhul, mis kestab vähem kui kaks päeva.
2.2.2. Kui reisikorraldaja keeldub lepingust asjaoludel, mille eest reisija ei vastuta, on ta kohustatud pakkuma reisijale teise, sama või parema kvaliteediga alternatiivse reisi variandi. Kui reisija keeldub pakutud reisist või tõsistel põhjustel ei ole võimalust reisijale pakkuda alternatiivset reisi, peab reisikorraldaja tagastama Reisijale reisi eest tasutud raha.
2.3. Reisikorraldaja, kes on keeldunud lepingust, on kohustatud reisi korraldama uuesti või tagastama reisijale reisi eest tasutud summa ja hüvitama varalise kahju. Reisijale ei hüvitata mingit kahju neil juhtudel, kui lepingust keeldutakse punktis 1.1.2. sätestatud asjaoludel (reisi tühistamine, kui ei ole saadud kokku minimaalset kogust reisijaid) või vääramatu jõu tõttu.
2.4. Lepingu allkirjastamine ei garanteeri, et hotell kinnitab reisija poolt valitud broneeringu. Kui reisijale hotelli broneeringut ei kinnitata, reisijale antakse selle kohta eraldi teade. Kui broneeringut ei ole kinnitatud, siis lepingut ei loeta sõlmituks. Reisijal on õigus valida alternatiivse reisi sõlmides reisikorraldajaga uue lepingu. Kui reisija keeldub uue lepingu sõlmimisest, peab reisikorraldaja tagastama reisijale lõppenud lepingu eest makstud raha.
2.5. Kui leping katkestatakse, tekib reisikorraldajal, reisiagentuuril või reisiagendil kohustus tagastada reisijale kogu või osa organiseeritud turismireisi eest tasutud rahast, raha tuleb tagastada reisija nimetatud kontole 10 tööpäeva jooksul lepingu katkestamisest.

3. LEPINGUPOOLTE MUUTUMINE JA LEPINGU TINGIMUSTE MUUTMINE
3.1. Iga selle lepingu Reisija omab õigust, kui reisi alguseni on jäänud mitte vähem kui 7 päeva, loovutada oma õigus reisile kolmandale (reisi ülevõtvale) isikule, kes hakkab täitma kõiki lepingu tingimusi.
3.2. Neil juhtudel, kui selline loovutamine ei ole vastuolus isiku, kelle abi reisikorraldaja kasutab, eeskirjadega (st kui aja jooksul, mis on jäänud reisi alguseni ei ole enam võimalik tellida kohta transpordivahendis, hotellis ja (või) saada viisat uue isiku nimel), tuleb reisijale esitada need eeskirjad.
3.3. Selline loovutamine tuleb vormistada kolmanda (reisi üle võtva) isikuga, reisi ülevõttev isik, sõlminud lepingu, või reisija, kes on loovutanud reisi, peab sellest kirjalikult teatama reisikorraldajale ja andma edasi teabe ja dokumendid, mis on vajalikud selle lepingu sujuvaks täitmiseks reisi ülevõtnud isiku suhtes. Õiguse reisile loovutanud reisija ja kolmas isik (reisi ülevõtja), kes on võtnud üle reisi, vastutab solidaarselt reisikorraldaja ees reisi hinna ja lepingu loovutamise tasu tasumise eest. Pooled lepivad kokku ja nõustuvad, et kui õigus reisile loovutatakse kolmandale (reisi ülevõtvale) isikule siis, kui reisi alguseni on jäänud vähem kui 7 päeva, koosneb reisi loovutamise tasu 30 eurost isikule, kui see loovutamine on võimalik. lepivad kokku ja nõustuvad, et kui õigus reisile loovutatakse kolmandale (reisi ülevõtvale) isikule siis, kui reisi alguseni on jäänud vähem kui 7 päeva, koosneb reisi loovutamise tasu 60 eurost isikule, kui see loovutamine on võimalik. Kui reisi loovutamine ei ole võimalik punktis 3.2 nimetatud või muudel põhjustel, on reisijal õigus leping lõpetada, tasudes saajale 2.1.1. punktis nimetatud lõpetamise tasu.
3.4. Reisikorraldajal on väga tõsistel põhjustel, millest ta on kohustatud viivitamata teavitama reisija, õigus muuta vastavat lepingu tingimust. Reisijal on õigus keelduda lepingu muutmisest.
3.5. Reisikorraldajal on õigus, kui reisi alguseni on jäänud mitte vähem kui 20 päeva, tõsta reisi hinda seoses sellega, et muutuvad transpordikulud, sh kütusekulud, kohustuslikud maksud või vastavate valuutade vahetushind. Reisikorraldaja toob välja, miks on hind tõusnud ja kuidas arvutati hinnatõus. Reisijal on õigus keelduda hinna tõstmisest.
3.6. Kui reisija keeldub lepingutingimuste muutmisest punktides 3.4 ja 3.5 nimetatud juhtudel, tekib reisikorraldajal õigus keelduda lepingust. Sellisel juhul on reisijal õigus saada tagasi kogu reisi eest tasutud rahasumma või, kui reis on juba osaliselt toimunud, saada kompensatsiooni selle proportsionaalse osa eest. Kui reisikorraldaja loobub lepingust pärast seda, kui reisija keeldub lepingu tingimusest punktis 3.4 juhtudel, kohaldatakse vastavalt selle lepingu punkti 2.3.
3.7. Reisijal on õigus muuta reisi kuupäeva, kestust, hotelli- ja / või toatüüpi vähemalt 21 kalendripäeva enne reisi algust, välja arvatud reisi suunda ja hooaega, makstes 30 EUR turismivahetuse tasu. Vähemalt 14 kalendripäeva enne reisi algust on turismivahetuse tasu 60 EUR. Vähem kui 14 kalendripäeva enne reisi algust kehtivad lepingu lõpetamise tüüptingimused ja sõlmitakse uus leping.
3.8. Reisi kuupäeva, kestuse, hotelli- või toatüübi muutmisel arvutatakse reisi hinna ümber vastavalt muudatuse päeval kehtivatele hindadele ja tingimustele.
3.9. Reisi muutmine on võimalik ainult siis, kui see on võimalik, s.t. võimalikud muud kuupäevad / ajad / hotellid, seal on vabad kohad lendudele ja nii edasi. Reisijate arvu ja reisijate rahva arvu (nende nimesid) ei saa muuta.

4. VASTUTUS LEPINGU MITTENÕUETEKOHASE TÄITMISE EEST
4.1. Kui lepingut ei täideta reisija mõistlike ootuste järgi, mida reisija võis lepingu tingimuste ja osutatavate teenuste iseloomu järgi loota, on reisikorraldaja kohustatud reisijale kahjud hüvitama. Reisikorraldaja või isik, kelle abi reisikorraldaja kasutab, ei vastuta lepingu mittenõuetekohase täitmise eest, kui:
4.1.1. lepingu mittenõuetekohase täitmise eest on süüdi reisija (1.2.1, 1.2.2 punktide tingimuste täitmata jätmine ja muud põhjused);
4.1.2. lepingu mittenõuetekohase täitmise eest, mida reisikorraldaja ei näinud ette ja ei saanud ette näha, vastutavad kolmandad isikud, kes ei ole seotud selle lepinguga;
4.1.3. lepingut täidetakse mittenõuetekohaselt seoses vääramatu jõuga või sündmusega, mida reisikorraldaja või isik, kelle abi reisikorraldaja kasutab, võttes arvesse kogu võimalikku ettenägelikust, ette ei näinud ega saanud ette näha.
4.2. Kui lepingut täidetakse mitte reisija mõistlike ootuste järgi, on reisikorraldaja, võttes arvesse konkreetseid asjaolusid, kohustatud osutama reisijale igakülgset abi ja toetust. Kui põhjus, mille tõttu leping ei ole nõuetekohaselt täidetud, on seotud reisija endaga, on reisikorraldajal õigus osutada reisijale sellist abi ja toetust, mida, tuginedes mõistlikkuse kriteeriumidele, saab nõuda reisikorraldajalt lepingu alusel. Sel juhul peab reisikorraldaja kulud, mis on seotud sellise abi ja toetuse osutamisega, hüvitama reisija ise. Kui lepingu mittenõuetekohase täitmise eest vastutab reisikorraldaja või isik, kelle abi reisikorraldaja kasutab, tasub reisikorraldaja kõik kulud, mis on seotud lisaabi ja toetuse osutamisega reisijale.
4.3. Kui pärast reisi algust või selle käigus selgub, et reisikorraldaja ei saa täita peamist kokkulepitud lepingu osa, on ta kohustatud pakkuma reisijale (reisijatele) sobivaid alternatiivseid teenuseid sama hinna eest lepingus nimetatud tähtajaks ja hüvitama reisijale varem pakutud ja faktiliselt osutatud teenuste hinnavahe. Kui reisikorraldaja ei saa tõsistel põhjustel pakkuda alternatiivseid teenuseid või reisija mõistlikel põhjustel neist keeldub, peab reisikorraldaja lisatasuta tagama reisija tagasitoomise või vedamise teise kohta, millega reisija on nõus, samuti tagastama reisijale raha osutamata jäänud teenuste eest.
4.4. Reisikorraldajal ei ole õigust piirata või tühistada oma tsiviilvastutust kahju eest, mis tekitatakse reisijale, kui kahju tekitatakse reisikorraldaja süül või raske hooletuse tõttu.
4.5. Reisijale tekitatud kahju hüvitatakse õigusaktides sätestatud korras.
4.6. Reisikorraldaja vastutab kataloogis või muus reisi kirjeldavas materjalis, mis on selle lepingu lahutamatu osa, esitatud teabe õigsuse ja täpsuse eest, välja arvatud juhul, kui reisija teavitatakse enne lepingu sõlmimist sellise teabe muutumisest, kataloogis või muus reisi kirjeldavas materjalis on selgelt ette nähtud muudatuse võimalus; ja/ või muudatused tehakse pärast lepingu sõlmimist mõlema poole kirjalikul kokkuleppel.
4.7. Reisikorraldaja ei vastuta hotelli publikatsioonides, brošüürides, kaustades, reklaamvoldikutes ja muus infomaterjalis, mida on reisija saanud mitte reisikorraldajalt, esitatud teabe eest. Sõltuvalt ilmastikutingimustest ja hotelli elanikkonnast, hooaja alguses (märts-mai) ja lõpus (oktoober-november) ei pruugi olla mõned teenused hotelli territooriumil kättesaadavad, nagu välibasseinid, mõned välibaarid ja kohvikud, veeliumäed, rannahaldustegevused, vabaõhuüritused jne. Pakutavate teenuste ulatust, kestust ja aega määrab hotelli administratsioon (vastavalt oma äranägemisele). Hotelli administratsioon jätab endale õiguse muuta vastavalt oma äranägemisele lepingujärgse hooaja algus- ja lõppkuupäeva ning tasuliste / tasusta teenuste arvu.
4.8. Reisija punktides 1.2.5 ja 1.2.6 nimetatud kohuste täitmata jätmisel reisikorraldaja vabaneb vastutusest kahju tekitamise eest, välja arvatud kui kahju on tekitatud tahtlikult või raske hooletuse tõttu. Tahtliku või raske hooletuse tõendamiskoormus sel juhul lasub reisijale.

5. MUUD TINGIMUSED
5.1. Reisija õigusi kaitstakse Eesti Vabariigi seadustes sätestatud korras.
5.2. Reisi ajal tekkinud pretensioonid seoses selle lepingu mittenõuetekohase täitmise või täitmata jätmisega on reisija kohustatud viivitamata avaldama suuliselt reisikorraldaja kohalikule esindajale või reisijuhile, kui neid ei ole, siis reisikorraldajale. Pretensioonid mitte lahendatavate või mittenõuetekohaselt lahendatud probleemide kohta tuleb esitada kirjalikult. Kui ei õnnestu pretensiooni lahendada reisi ajal, võib reisija esitada pretensiooni reisikorraldajale 15 tööpäeva jooksul pärast reisi algust. Reisikorraldaja on kohustatud vastama pretensioonile 15 päeva jooksul pretensiooni saamise päevast. Vaidlused mittenõuetekohase täitmise või täitmata jätmise kohta lahendatakse läbirääkimiste teel, kui seda ei õnnestu saavutada, siis Läti Vabariigi seadustes sätestatud korras.
5.3. Pärast selle lepingu allkirjastamist on lepingutingimuste olulised muudatused (peamine kokkulepitud tingimuste osa ja hind) võimalik vaid mõlema poole kirjalikul kokkuleppel.
5.4. Leping on sõlmitud kahes eksemplaris, milleks üks jääb reisikorraldajale ja teine reisijale (reisijatele). Mõlemad eksemplarid omavad võrdset juriidilist jõudu.
5.5. Reisija kinnitab, et ta on enne selle lepingu allkirjastamist saanud kirjaliku dokumendi (lepingu, kataloogi, muu reisi kirjeldava materjali, programmi), milles on kirjeldatud kogu reisiga seotud teave: teave majutuse ja transpordivahendi kohta, reisi ajal osutatavate teenuste, reisimarsruudi, väljumise ja saabumise koht, aeg, külastatavad paigad, nende epidemioloogiline seis, valuutavahetus, riigipiiri ületamise kord, esemete sisseveo piirang, viisade saamine, immunoprofülaktilised nõuded, teave, mis võimaldab otse võtta ühendust lapsega või vastutava isikuga lapse asukohas (kui alaealised lähevad reisile üksi), reisikorraldaja või agentuuri esindaja, tema telefon ja teised kontaktandmed ja muu selle lepingu tingimustes nimetatud teave. Samuti on teda teavitatud ka reisikorraldaja veebilehtedest, mis on nimetatud selles Lepingus.
5.6. Lepingu sätted on kohustuslikud reisikorraldajale ja kõigile reisijatele. Reisija kinnitab, et on põhjalikult tutvunud esitatud lepinguga ja sai aru kõigist lepingu sätetest ja on teavitanud teisi reisijaid, kasusaajaid, et turismireisi korraldatakse vaid selles lepingus nimetatud tingimuste alusel ja kõik reisijad peavad täitma kõiki oma lepingu tingimusi.
5.7. Reisija on tutvunud veebisaiti www.tui.ee teabega ja esitatud teave on talle selge. Reisija kinnitab, et peab veebisaidil www.tui.ee esitatud teabe esitamist asjakohaseks ja vastuvõetavaks ning teave vastab tema ootustele.

6. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE
6.1. Reisikorraldaja on reisija (reisijate) töödeldavate isikuandmete vastutav töötleja.
6.2. Reisija (reisijate) isikuandmeid töödeldakse Lepingu sätete täitmise eesmärgil ja selles ulatuses, mis on vajalik Lepingu täitmiseks. Saanud reisija vabatahtliku nõusoleku, võidakse tema isikuandmeid töödelda ka muudel, neil nõusolekutel märgitud eesmärkidel.
6.3. Reisikorraldaja, töödeldes reisija (reisijate) andmeid Lepingu täitmise eesmärgil, kaasab teatud andmete volitatud töötlejaid – reisiagentuure, reiside korraldamiseks kasutatavate infosüsteemide järelevalvet teostavaid ettevõtteid, ettevõtteid, kes osutavad muid teenuseid, mis on seotud infotehnoloogilise infrastruktuuriga. Nimetatud andmete volitatud töötlejad võivad olla asutatud ka väljaspool Euroopa majanduspiirkonna piire (Egiptus, Türgi).
6.4. Reisikorraldaja, täites Lepingut, võib edastada reisija isikuandmeid andmete saajatele – lennuettevõtetele, partneritele, kes vastutavad majutuse ja transporditeenuste korraldamise eest. Nimetatud andmete saajad võivad olla asutatud ka väljaspool Euroopa majanduspiirkonna piire (Egiptus, Türgi).
6.5. Reisija on teavitatud, et mitte Euroopa majanduspiirkonna riikides võib isikutele kohaldada madalamat isikuandmete kaitset kui Euroopa majanduspiirkonna riikides (Euroopa Liidus ei ole võetud vastu otsust sobiva tasemega turvalisuse tagamiseks, kui andmeid edastatakse nimetatud riikidesse). Reisikorraldaja tagab, et võtab tarvitusele mõistlikud vahendid selleks, et andmete volitatud töötlejad ja saajad töötleksid reisija (reisijatele) andmeid, järgides GDPR-i ja teiste kohustuslike seadusaktide nõudeid (lisaks sõlmib vajadusel andmeedastuskokkuleppeid vastavalt Euroopa Komisjoni kinnitatud standardsetele andmekaitsetingimustele).
6.6. Reisija (reisijad) omavad oma isikuandmete suhtes alljärgnevaid õigusi:
6.6.1. Tutvuda oma isikuandmetega ja sellega, kuidas neid töödeldakse;
6.6.2. Nõuda valede, ebatäpsete või mittepõhjalike andmete parandamist või kustutamist või piirata oma isikuandmete töötlemist, kui isikuandmeid töödeldakse õigusaktidega sätestatud nõudeid rikkudes või kui on mõni muu juriidiline alus;
6.6.3. Nõuda, et tema isikuandmed antakse üle teisele vastutavale töötlejale või esitatakse otse reisijale mugaval kujul (rakendatakse nende isikuandmete korral, mida reisija on ise esitanud ja mida töödeldakse automatiseeritud vahenditega lepingu või nõusoleku alusel);
6.6.4. Neil juhtudel, kui reisija isikuandmeid töödeldakse eraldiseisva nõusoleku alusel, on reisija õigus igal ajal võtta tagasi oma isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek;
6.6.5. Neil juhtudel, kui reisija arvab, et tema isikuandmeid töödeldakse ebaseaduslikult või rikutakse tema õigusi, mis on seotud andmete töötlemisega, on reisija õigus pöörduda vastutava riigiasutuse poole ja esitada kaebus. Reisikorraldaja soovitab enne ametliku kaebuse esitamist võtta ühendust reisikorraldaja vastutavate töötajatega, et leida sobiv probleemi lahendamise viis.
6.7. Reisija (reisijate) õigused, mis on nimetatud ülalpool, võivad olla ellu viidud, kui võetakse ühendust reisikorraldajaga ühel alljärgnevatest viisidest: e-posti teel [email protected], telefonil +372 555 17 424.
6.8. Reisija (reisijate) isikuandmeid, mida töödeldakse selle Lepingu täitmise eesmärgil, hoiab reisikorraldaja alles 10 aastat Lepingu täitmise või lõppemise päevast. Kui nimetatud tähtaeg on lõppenud, kustutatakse reisija (reisijate) isikuandmed mõistliku aja jooksul.