fbpx

Kidy Tour reisitingimused

1 REISITINGIMUSED
Kidy Tour OÜ reisiteenuste üldtingimused Kehtivad alates 21.01.2019.a

 1. ÜLDSÄTTED
  1.1. Reisiteenuste üldtingimusi kohaldatakse reisiteenustele, mille teeb kättesaadavaks Kidy Tour OÜ, registrikood 11324349, aadress Narva mnt 7B, Tallinn, telefon (+372) 610 8000, e-post [email protected], veebileht www.kidytour.ee (edaspidi: Kidy Tour).
  1.2. Lisaks käesolevatele üldtingimustele juhinduvad Kidy Tour ja reisija omavahelistes suhetes reisiteenuste eritingimustest, kliendilepingust ja teenustasude hinnakirjast.
  1.3. Reisiteenuste üldtingimused kehtivad juhul, kui reisiteenuste eritingimused ja reisileping ei näe ette teisiti.
  1.4. Juhul, kui reisija ostab pakettreisi teise isiku jaoks, on pakettreisi ostnud isiku kohustus teha kõigile reisiteenuste kasutajatele reisitingimused kättesaadavaks ja teatavaks.
 2. MÕISTED
  2.1. Reisikorraldaja – Kidy Tour OÜ.
  2.2. Reisija – isik, kes soovib sõlmida pakettreisilepingu või kellel on õigus reisida selle lepingu alusel.
  2.3. Agent – reisikorraldaja koostatud ja korraldatud reisiteenuse broneerimist ja ostmist vahendav juriidiline isik.
  2.4. Reisikonsultant – klienti teenindav reisikorraldaja ja/või agendi esindaja, kes jagab informatsiooni reisiteenustest, nõustab reisijat ja vormistab reisiteenuste ostu.
  2.5. Reisiteenus – pakettreis või mistahes reisimisega seotud üksik teenus (transpordivahendi pilet, viisa, majutusteenus, ekskursioon jms), mille reisikorraldaja on kättesaadavaks teinud.
  2.6. Reisikinnitus – reisikorraldaja poolt välja antav reisi tellimist kinnitav dokument, mis sisaldab VÕS § 867 toodud teavet reisi kohta.
  2.7. Vautšer – reisikorraldaja poolt väljaantav dokument, mis annab reisijale õiguse reisist osa võtta.
  2.8. Pakettreis – reisikorraldaja poolt kokku pandud vähemalt kahe eri liiki reisiteenuste kogum (Täpsemalt TurS § 7).
  2.9. Vahetu teenuse osutaja – transpordi-, majutus või muu reisiteenuseid pakkuv ettevõtte, kelle teenuseid reisikorraldaja vahendab.
  2.10. Täiskasvanud reisija on 18-aastane või vanem reisija.
  2.11. Laps – üldjuhul noorem kui 18-aastane reisija. Alates 17 aastaselt on võimalik reisida vanemate kirjalikul nõusolekul ilma vanemateta. Täpsemad juhised on Välisministeeriumi kodulehel reisi- ja konsulaarinfo rubriigis ning võivad riigiti erineda. Täpsustage alla 18aastase reisija vanemateta reisimist oma reisikonsultandi juures. Sõltuvalt sihtriigi majutuskoha tingimustest või muu teenusepakkuja tingimustest võidakse lugeda lapse vanuse ülempiiriks ka nooremaid kui kuni 18-aastaseid reisijaid (hotellides võidakse lapse vanuse ülempiiriks määrata näiteks 7, 12 või 15 aastat, tellimuslennul on lapse vanuse ülempiiriks 2 aastat). Laste soodustusi võimaldatakse lastele, kes reisivad koos lapsevanemaga.
  2.12. Vääramatu jõud (Force majeure) on asjaolu, mida lepingu pooled (reisija, agent ja reisikorraldaja) ei näinud ette, ei saanud mõjutada ning mõistlikkuse põhimõtte kohaselt ei saanud pooltelt oodata, et nad lepingu sõlmimise hetkel selle asjaoluga arvestaks, seda väldiks, takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks.
 3. PAKETTREISIDE MÜÜK
  3.1. Reisiteenuse ostuvõimalused sõltuvad muutuvast nõudlusest ja pakkumisest reisiteenuste turul. Reisiteenuse kohtade saadavus võib kiiresti muutuda, mistõttu palub reisikorraldaja reisijal arvestada, et kiire ettemaksu arve tasumise korral on kohtade saamine ostuvõimaluste tutvustamise ajal kehtinud tingimustel tõenäolisem.
  3.2. Reisikorraldaja palub reisijal enne tellimuse esitamist tutvuda põhjalikult reisitingimuste ja teiste teenusepakkujate lepingutingimustega ja samuti informeerida reisikorraldajat reisija
  reisisoovidega seotud erivajadustest või muudest asjaoludest, mis omavad tähtsust reisiteenuse osutamisel. Ainult sellisel juhul saavad vahetu teenuse osutaja ja reisikorraldaja reisija soovidega arvestada.
  3.3. Reisileping on reisija ja reisikorraldaja vaheline leping, mis loetakse sõlmituks ja muutub siduvaks hetkel, kui reisija on välja valinud reisi, talle on väljastatud reisikinnitus ja ta on tasunud ettemaksu. Kui vastavalt reisitingimustele peab reisija koheselt tasuma kogu pakettreisi maksumuse, loetakse pakettreisi leping sõlmituks hetkest, mil reisija on selle vastavalt tasunud.
  3.4. Juhul kui vahetu teenuse osutaja ei anna nõustumust reisija tellimusele (soovitud kuupäevaks on vabad kohad välja müüdud, hinnad muutunud vmt) informeerib reisikorraldaja sellest reisijat ja vastavalt reisijalt saadud juhistele tagastab makstud tasu
  või kasutab seda reisija poolt muudetud tellimuse täitmiseks.
  3.5. Juhul, kui kliendi poolt soovitud reis on välja müüdud võib jätta tellimuse ootelehele. Reisikorraldaja ei garanteeri ootelehel olevate tellimuste kinnitamist. Ootelehel oleva reisi eest ei pea tasuma ettemaksu, va juhul, kui seda nõuavad vahetu teenuse osutaja
  tingimused.
  3.6. Pakettreisi muutmis- ja annulleerimisvõimalused on piiratud. Reisija peab esitama oma
  muutmis või annulleerimissoovi e-kirja teel või muul kirjalikku taasesitamist võimaldaval
  viisil. Muutmine ning annulleerimine toimub üldjuhul tasu eest, kui reisikorraldaja pole otsustanud teisiti.
  3.7. Reisija on kohustatud esitama reisikorraldajale ainult tõeseid andmeid ja vastutama
  andmete õigsuse eest, kandes seejuures temapoolse eksimisega kaasneva võimaliku
  kahju.
  3
  3.8. Reisikorraldajal on õigus jätta reisija korraldus täitmata ja tellimus ühepoolselt
  etteteatamata annulleerida, kui reisija ei täida maksekohustust nõuetekohaselt või kui
  reisija ei ole täitnud reisitingimusi.
  3.9. Reisikorraldaja teeb reisikinnituse, vautšeri või muu reisidokumendi reisijale
  kättesaadavaks e-kirja teel, reisikorraldaja kontoris või agendi vahendusel. Reisija soovil ja
  kulul saadetakse dokumendid reisija näidatud aadressile, kas kuller- või postiteenuseid
  kasutades. Dokumentide saatmine toimub reisija riisikol.
  3.10. Reisija peab koheselt peale reisikinnituse, vautšeri või muu reisidokumendi kätte saamist
  kontrollima dokumentides sisalduvate andmete (nimi, reisikuupäevad, reisikirjeldus jms)
  vastavust oma tellimusele. Tähtis on kontrollida, et reisikinnitusel ja reisidokumendis
  toodud reisija andmed ühtiks reisija reisidokumendis toodud andmetega. Reisikorraldaja
  või vahetu teenuse osutaja põhjustatud tehnilised puudused, millest on viivitamatult
  reisikorraldajat teavitatud, kõrvaldatakse. Hilisem puuduste kõrvaldamine ei ole võimalik
  või sooritatakse lisatasu eest.
  3.11. Kui reisijale väljastatud reisikinnitusel, vautšeril või muul reisidokumendil on mis tahes
  puudus, mille on põhjustanud reisija tegevus või tegevusetus, rahuldatakse reisija
  soovitud muudatus reisiteenuse muutmise- või uue reisiteenuse ostuvõimaluse piires.
  Sellisel juhul kohustub reisija tasuma kõik muudatusega ja/või uue reisiteenuse ostuga
  kaasnevad lisatasud.
  3.12. Reisitasu maksmisega kinnitab reisija oma tellimuse reisiteenuse ostmiseks ning avaldab
  nõustumist käesolevate reisitingimustega ja sealhulgas ka vahetu teenuse osutaja
  müügitingimustega. Reisija on teadlik ja nõustub sellega, et sõlmib reisiteenuse
  kasutamiseks lepingu reisikorraldajaga.
  3.13. Pakettreis loetakse broneerituks momendist, mil reisija tasub väljastatud ettemaksu arve.
  3.14. Reisikinnitus, arve, vautšer ja muu reisidokument loetakse reisija poolt kättesaaduks, kui
  need on antud kirjalikus vormis reisijale reisikorraldaja või agendi töötaja poolt või on
  edastatud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis reisija e-posti aadressile.
  3.15. Kui reisija jätab pakettreisi, selle osamakse või ettemaksu kokkulepitud tähtajaks
  tasumata, loetakse pakettreisi tellimus reisija poolt taganetuks ja reisikorraldajal on õigus
  broneering tühistada ning õigus rakendada reisitingimustes reisist taganemise kohta
  sätestatut ning nõuda reisijalt hüvitust reisitingimuste p 7. toodud suuruses.
  3.16. Varajase tellija soodustuste eritingimused (EBD)
  3.16.1. Varajase tellija soodustus ei kehti eripakkumiste, loteriimajutuse ja ainult
  lennupiletite ostmise korral;
  3.16.2. Varajase tellija soodustuse korral muud soodustused ei rakendu.
 4. MAKSETINGIMUSED
  4.1. Juhul, kui pakettreisi broneerimisel on reisi alguseni jäänud üle 30 kalendripäeva, peab
  reisija tasuma väljastatud arve alusel vähemalt 20% pakettreisi maksumusest
  ettemaksuna 1 päeva jooksul arve väljastamisest, kui arvel ei ole märgitud teisiti. Sellisel
  juhul peab reisija tasuma ülejäänud pakettreisi maksumuse hiljemalt 30 kalendripäeva
  4
  enne reisi algust. Pakettreisi broneerimise ajal, mil reisi alguseni on jäänud vähem kui
  30 kalendripäeva kohustub reisija tasuma koheselt kogu pakettreisi maksumuse.
  4.2. Reisikorraldajal on õigus kehtestada teatud reisidele (EBD, sooduskampaaniad,
  pühadereisid jmt.) punkt 4.1 erinevad maksetingimused.
 5. REISITASU JA HINNA MUUTUSED
  5.1. Reisija maksab reisikorraldajale reisiteenuste eest reisitasu vastavalt reisitingimuste p 4
  toodule. Reisitasu sisaldab tasu reisikinnituses toodud teenuste eest.
  5.2. Kuna vastavalt üldtunnustatud rahvusvahelistele tavadele tuleb hotellitoad vabastada
  hiljemalt kell 12.00 päeval, siis reisitasu ei sisalda hilise väljaregistreerimise lisatasu, v.a.
  juhul, kui selline teenus on pakettreisi osana ette nähtud ning viide sellele on olemas ka
  reisikinnituses.
  5.3. Juhul, kui reisija jätab kasutamata mõne reisikinnituses nimetatud teenuse, ei anna see
  reisijale õigust nõuda reisitasu vähendamist ega tagastamist.
  5.4. Reisikorraldaja poolt peale reisijaga reisilepingu sõlmimist toimunud sooduskampaaniad,
  viimase hetke pakkumised jm hinna muutmised ei mõjuta reisija poolt tasumisele
  kuuluvat reisitasu ega anna reisijale õigust nõuda reisitasu vähendamist ega tagastamist.
  5.5. Reisikorraldajal on õigus reisitasu vähendada või suurendada teavitades sellest reisijat
  vähemalt 20 päeva enne reisi algust ette juhul, kui muutunud on veokulud, sh kütusehind,
  maaletulekutasud, sadamate või lennujaamade sisse- või väljasõidutasud, teenusega
  seotud maksud või reisi suhtes kohaldatava raha vahetuskurss.
  5.6. Reisitasu uue suuruse arvutamisel lähtub reisikorraldaja reisitingimuste p 5.5. sätestatud
  muudatustega seonduvate kulude vähenemisest või suurenemisest reisikorraldajale,
  kulude vähenemise või suurenemise võrra.
  5.7. Juhul, kui reisikorraldaja suurendab reisitasu rohkem kui 8%, on reisijal õigus reisilepingust
  taganeda. Taganemise asemel on pooltel võimalus kokku leppida pakettreisi asendamises.
  Taganemise õigust võib klient kasutada üksnes 24 tunni jooksul pärast reisikorraldajalt või
  agendilt vastava teate saamist.
 6. PAKETTREISILEPINGU MUUTMINE KLIENDI SOOVIL
  6.1. Reisikinnituses, peale ettemaksu tasumist, reisija soovil ühe reisija nime muutmine on
  tasuline ja maksab 64 eurot. Juhul kui reisija soovib muuta rohkem kui ühe reisija nime,
  siis peab reisija hüvitama lepingu üleandmisega seotud kulud, mis koosnevad
  bürookuludest 64 eurot nimevahetuse kohta, millele lisanduvad kulud broneeringute ja
  lepingute lõpetamisest vahetu teenuse osutajaga ja uute lepingute sõlmimisest.
  6.2. Pakettreisi lepingu üleandmine vähem kui 7 päeva enne reisi algust on lubatud vaid
  reisikorraldaja eelneval sõnaselgel nõusolekul.
  6.3. Reisija poolt reisil olles avaldatud reisipikenduse või lühendamise soovi täidab
  reisikorraldaja lisatasu eest ning reisipikenduse või lühendamise võimaluse olemasolul.
  6.4. Reisija poolt pakettreisis sisalduvate muude teenuste muutmise korral kohustub reisija
  hüvitama reisikorraldajale kõik muutmisega seonduvad kulud, mille suurusest ja tasumise
  5
  korrast teatab reisikorraldaja 3 tööpäeva jooksul arvates reisijalt pakettreisi muutmise
  kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse esitamisest arvates.
  6.5. Reisikorraldaja poolt reisijale väljastatud reisikinnituses majutuse, reisikuupäeva ja
  sihtkoha muutmine varajase tellija soodusperioodi (EBD) jooksul, kui reisi alguseni on
  rohkem kui 30 päeva, on sama EBD etapi jooksul on bürookuludeta ja reisija peab tasuma
  vaid majutuse, reisikuupäevade ja sihtkoha hinnavahe.
  6.6. Reisikorraldaja poolt reisijale väljastatud reisikinnituses reisija nime, reisi kuupäeva, hotelli
  või sihtkohta muutmine peale varajase tellija soodustuse (EBD) lõppemist, kui reisi
  alguseni on rohkem kui 30 päeva, toob kaasa varajase tellija soodustuse kehtetuse ning
  reisihinnale lisanduvad reisikorraldaja bürookulud 64 eurot reisija kohta ja broneeringule
  hakkab kehtima muudatuse aegne uus hind.
  6.7. Pärast varajase tellija soodustuse (EBD) lõppemist on uue reisija lisamine broneeringusse
  võimalik, ent lisareisijale kehtib lisamise ajal kehtiv hind.
 7. PAKETTREISILEPINGUST TAGANEMINE
  7.1. Reisiteenuste osutamiseks sõlmitud lepingutest taganemine on piiratud, kuivõrd
  reisiteenuste puhul on kindlaks määratud vastavate teenuse osutamine teatud
  tähtpäevaks või teatud tähtaja jooksul või siis tähendab lepingu sõlmimine teatud
  vahendite broneerimist, millele on taganemisel keeruline uut kasutajat leida.
  Reisikorraldaja soovitab selliste ettenägematute kulude korvamiseks vormistada reisitõrke
  kindlustuse.
  7.2. Olenemata sellest, kas tarbija ostab reisiteenuse sidevahendi (e-post, telefon, koduleht)
  abil või reisibüroos kohapeal ei kohaldata reisiteenuse lepingutele üldjuhul
  Võlaõigusseaduses sätestatud tarbija õigust taganeda lepingust tasuta ja põhjust
  avaldamata 14 päeva jooksul (Taganemisõigus).
  7.3. Reisijal on õigus taganeda reisilepingust igal ajal, kuid sellisel juhul on reisija kohustatud
  tasuma reisikorraldajale hüvitist:
  7.3.1. Kui reisijal on reisi alguseni rohkem kui 30 päeva, siis 64 eurot täiskasvanu ja 48
  eurot laps;
  7.3.2. Kui reisijal on reisi alguseni jäänud 30 kuni 15 kalendripäeva, siis 25% reisi
  maksumusest;
  7.3.3. Kui reisijal on reisi alguseni jäänud 14 kuni 7 kalendripäeva kaasaarvatud, siis 50%
  reisi maksumusest;
  7.3.4. Kui reisija taganeb lepingust vähem kui 7 kalendripäeva enne reisi algust, siis 100%
  reis maksumusest.
  7.4. Varajase tellija soodustusega pakettreisilepingust taganemise eritingimused:
  7.4.1. Juhul kui reisija taganeb reisilepingust 48 tunni jooksul peale reisikinnituse
  väljastamist, ei ole reisikorraldajal õigust küsida kulude hüvitust ja reisikorraldaja
  tagastab reisijale kogu ettemaksu;
  7.4.2. Juhul kui reisija taganeb reisilepingust peale 48 tunni möödumist reisikinnituse
  väljastamist, kuid reisi alguseni on rohkem kui 30 päeva, on reisija kohustatud
  6
  tasuma reisikorraldajale bürookulu hüvitist kuni 96 eurot täiskasvanu ja 48 eurot
  lapse kohta, kuid mitte rohkem kui broneeringul tasutud ettemaks;
  7.4.3. Juhul kui reisija taganeb reisilepingust kui reisi alguseni on jäänud 30 kuni 15
  kalendripäeva, on reisikorraldajal õigus nõuda reisijalt hüvitist kuni 50% reisi
  maksumusest;
  7.4.4. Kui reisija taganeb lepingust 14 või vähem kalendripäeva enne reisi algust, siis on
  reisija kohustatud tasuma reisikorraldajale hüvitist 100% reisi maksumusest.
  7.5. Kui reisijale on koostatud reis eriprogrammi alusel (erinev programm, lisateenused või –
  tellimused), siis on reisija lepingust taganemise korral kohustatud hüvitama
  reisikorraldajale kõik eriprogrammist tulenevad kulud.
  7.6. Juhul, kui reisijale ei väljastata sihtriiki reisimiseks vajaminevat viisat või ei võimaldata
  sihtriiki jõudmiseks läbitavate riikide transiitviisat, käsitletakse seda kui reisija poolset
  lepingust taganemist.
  7.7. Juhul, kui reisija ei ilmu õigeaegselt reisi alustamiseks ettenähtud kohta või kui reisija ei
  saa ettenähtud ajal reisi alustada puudulike või nõuetele mittevastavate reisidokumentide
  tõttu, loetakse reisija reisilepingust taganenuks koos sellega kaasnevate tagajärgedega.
 8. REISIDOKUMENDID, VIISAD, TERVISENÕUDED
  8.1. Reisija kannab vastutust nõuetekohaste reisidokumentide olemasolu eest. Reisikorraldaja
  ja vahetu teenuse osutaja eeldavad, et reisijal, sh lapsel, on olemas reisidokumendid
  (pass, isikutunnistus, viisa, vaktsineerimise tõend, kindlustus jmt) nii sihtriigi kui ka
  transiitriikide jaoks. Väljaspool Euroopa Liitu ID-kaart isikut tõendava dokumendina ei
  kehti. Reisija on kohustatud reisile kaasa võtma vastavalt sihtriigi nõuetele kehtiva passi.
  Pass peab tavaliselt kehtima vähemalt 6 kuud peale reisi lõppu.
  8.2. Reisija soovil täpsustab reisikorraldaja reisidokumentide nõudeid, kuid ei võta vastutust
  nende nõuete edasise kehtivuse osas, kuivõrd need võivad etteteatamata muutuda.
  8.3. Erinevate riikide kodanikel võivad olla erinevad nõuded viisadele ja reisidokumentidele.
  Esmase info selle kohta annab reisikonsultant. Täpsemat infot jagavad saatkonnad,
  Välisministeerium, Kodakondsus- ja Migratsiooniamet.
  8.4. Sihtkoha riigi ainupädevuses on otsustada isiku lubamine või mittelubamine riiki, seda
  isegi juhul, kui isikul on kõik vajalikud dokumendid riiki sisenemiseks.
  8.5. Eesti kodanikud saavad lähemat informatsiooni reisidokumentide ja välisriikidesse
  sisenemise tingimuste kohta Välisministeeriumi kodulehelt http://www.vm.ee.
  8.6. Teatud riikidesse sisenemiseks tuleb reisijatel tõendada vaktsineerimiskuuri läbimist.
  Informatsioon nakkushaiguste riskipiirkondade ja vaktsineerimissoovitustega on
  kättesaadavaks tehtud veebilehel http://www.terviseamet.ee/nakkushaigused/reisimineja-tervis.html.
  8.7. Reisija vastutab selle eest, et ta ei ole reisi sihtriigis persona non grata. Kui reisija ei pääse
  maale, sest teda ei lasta üle piiri, tuleb reisijal kanda kõik kodumaale naasmisega
  kaasnevad kulud ning reisiraha tagastamisele ei kuulu.
  7
  8.8. Kui reisija on reisikorraldajalt eelnevalt ostnud sihtriiki reisimiseks viisa ja/või tellinud
  muud reisidokumendid, mille kätte saamine toimub reisikorraldaja või agendi kontorist ja
  kui reisija on jätnud viisa ja/või reisidokumendid väljavõtmata, siis edaspidiseid
  pretensioone reisija süül saamata jäänud viisaga või muude dokumentidega seonduvalt
  reisikorraldaja ei menetle ning viisa ja/või muude teenuste eest tasutud raha ei kuulu
  tagastamisele.
  8.9. Reisikorraldaja soovitab reisijal vormistada reisikindlustus (reisitõrke-, tervise- ja
  pagasikindlustus).
 9. REISIJA KOHUSTUSED JA VASTUTUS
  9.1. Reisija on kohustatud teatama reisikorraldajaile või agendile, kas ta soovib vautšeri jm
  reisidokumendid saada kätte büroost kohapealt või elektronposti teel.
  9.2. Reisija on kohustatud tutvuma sihtkoha maa eripäradega ja selle kohta käiva olulise
  informatsiooniga, võimalike ohtudega tervisele, vaktsineerimiste vajalikkusega,
  reisitingimustega, hotellide ja pakutavate teenuste informatsiooniga reisikorraldaja
  kodulehel www.kidytour.ee või agendi või reisikorraldaja poolt edastatud väljatrükil või
  muul viisil talle edastatud infokandjal.
  9.3. Reisija on kohustatud tasuma reisikorraldajale tasu reisi ja reisiks vajalike kõrvalteenuste
  eest (nt viisa, kindlustus jmt) vastavalt reisitingimustele ja esitatud arvele.
  9.4. Reisijal on kohustus kontrollida reisi väljasõidu/väljalennu aega 24 tundi enne reisi algust
  reisikorraldaja interneti koduleheküljelt www.kidytour.ee ja/või Tallinna Lennujaama
  internetilehel väljuvate lendude tabelist. Sihtkohas 24 tundi enne kodumaale
  tagasipöördumist peab reisija kontrollima vastavat informatsiooni lisaks reisikorraldaja
  kodulehele ka reisikorraldaja poolt kättesaadavaks tehtud infomaterjalist või
  reisikorraldaja kohapealselt esindajalt.
  9.5. Reisi toimumise ajal on reisija kohustatud järgima reisijuhendeid, samuti hotellide ja
  transpordivahendite sisekorraeeskirju ning kohalike ametivõimude ettekirjutusi, samuti
  tagama oma isiklike asjade, raha, väärtasjade ja dokumentide säilimist.
  9.6. Soovitame reisijale reisi toimumise ajal mitte kuritarvitada alkohoolseid jooke, mitte
  häirida oma käitumisega kaasreisijaid, vastasel korral võidakse reisijat reisile mitte lubada
  või reisilt kõrvaldada ning sellisel juhul ei ole reisijal õigus reisiraha tagastusele.
  9.7. Reisija on kohustatud järgima piirivalve- ja tollieeskirju, sealjuures arvestama, et vastutus
  rikkumise korral lasub reisijal.
  9.8. Reisija kohustub järgima reisil ja reisisihtriigis reisija ohutuse tagamise eesmärgil
  kehtestatud eeskirju, järgima ja austama maa, kus reisija viibib, traditsioone ja kombeid
  ning mitte rikkuma õigusnorme.
  9.9. Reisija on kohustatud hüvitama reisi ajal reisikorraldajale, vahetu teenuse osutajale või
  kolmandatele isikutele tahtliku, hoolimatu tegevusega või tegevusetusega tekitatud
  materiaalse kahju selle tekitamise kohas või kokkuleppe korral, pärast reisi lõppu 10 päeva
  jooksul reisikorraldajalt vastava arve saamisest arvates.
  9.10. Kui reisija soovib enne või pärast reisi lõpptähtaega kodumaale naasta ja reisikorraldaja on
  teinud selleks täiendavaid kulutusi, on reisija kohustatud need hüvitama.
  8
  9.11. Reisija on kohustatud tasuma kõigi sihtkohas kasutatud lisateenuste eest, mis ei
  sisaldunud pakettreisis (minibaar, seif, SPA teenused, ekskursioonid jms).
  9.12. Reisija on kohustatud tasuma pagasi ülekilode eest vastavalt lennufirma kehtestatud
  eeskirjadele.
  9.13. Reisija on kohustatud teavitama reisikorraldajat kõikidest reisil kaasneda võivatest
  võimalikest olulistest terviseriskidest, kaasa arvatud lennureisi puhul rasedusest, mis on
  kestnud rohkem kui 28 nädalat. Alates 28 rasedusnädalast peab reisija lennureisil omama
  kaasas rasedakaarti ja mitte hiljem kui 7 päeva enne reisi väljastatud arsti kinnitust, et rase
  võib lennukiga lennata. Alates 32- st rasedusnädalast võib lennufirma mitte lubada
  rasedat lennule. Lennufirmade eeskirjad rasedatele on erinevad ning need tuleb
  täpsustada oma reisikonsultandi juures. Täpsem info on toodud Tallinna lennujaama
  kodulehel.
  9.14. Reisija peab reisikorraldajat teavitama reisija erivajadustest juba reisi broneerides. Palume
  informeerida, kui reisija vajab erilist abi pagasiga, lennukisse või lennukilt reisiterminali
  jõudmiseks, kas reisija kasutab akutoitel ratastooli, on vaegkuulja, reisib koos juhtkoeraga
  jne.
 10. REISIKORRALDAJA KOHUSTUSED JA VASTUTUS
  10.1. Reisikorraldaja kohustub osutama reisijale pakettreisi vastavalt lepinguga kokku lepitule.
  10.2. Reisija poolt valitud pakettreis peab vastama reisikinnitusele, v.a. reisikorraldajaist
  mittesõltuvad asjaolud, sealhulgas paljude aastate keskmisest erinevad ilmastikuolud,
  sihtkohamaa reisi mõjutavad poliitilised otsused ja/või olukorrad, hotellide otsused reisi
  ajal remonttööde läbiviimiseks vms.
  10.3. Reisikorraldaja kohustub osutama reisijale igakülgset võimaliku abi reisi ajal, kui reisijaga
  juhtub õnnetus, kui reisija satub kuriteo ohvriks või leiab aset mõni muu sündmus, mille
  tulemusena reisija elu või tervis satuvad ohtu. Reisikorraldaja abi seisneb raviasutusega
  ja sihtkohamaa ametivõimudega suhtlemise korraldamises või vastava informatsiooni
  andmises, samuti vajadusel ennetähtaegse tagasisõidu korraldamises. Reisija on
  kohustatud hüvitama reisikorraldajale kõik abistamisega seotud kulutused.
  10.4. Reisikorraldaja ei vastuta kahju eest, mille on põhjustanud reisil vältimatud või
  erakorralised asjaolud või muud ettenägematud põhjused, mida reisikorraldaja ei oleks
  saanud ka võimalikult hoolika tegutsemise korral vältida. Niisugusteks põhjusteks võivad
  olla sõjategevus, terroriakt, loodusõnnetus, nakkushaigus, streik jmt sündmused (Force
  majeure).
  10.5. Reisikorraldaja teatab viivitamatult reisijale olulise reisiteenuse muutumisest või ära
  jäämisest.
  10.6. Reisikorraldaja ei vastuta kahjude eest, mis on tekkinud reisija hooletusest või
  kolmandate isikute tegevusest, kes ei ole reisikorraldajaga lepingulises suhtes.
  10.7. Reisija pagasi rikkumise ja pagasi kaotsimineku eest vastutab vedaja. Võimalike kahjude
  korvamiseks soovitab reisikorraldaja sõlmida enne reisile minekut pagasikindlustuse.
  10.8. Reisikorraldaja ei vastuta reisija mitme ümberistumisega reisil jätkureisilt mahajäämise
  eest juhul, kui see oli tingitud eelneva lennu hilinemisest ilmastikuolude või lennuki
  9
  tehnilise rikke vms asjaolu tõttu. Jätkulennust mahajäämise ja sellest tulenevate
  reisipaketi muutuste tõttu tekkinud kahju korvab lennuettevõte või reisitõrkekindlustuse
  olemasolul kindlustusfirma. Ümberistumistega reisidele soovitab reisikorraldaja
  tungivalt vormistada reisitõrkekindlustuse.
  10.9. Kui reisilepingu rikkumine toimus teenuse osutamisel kolmanda isiku poolt ning vahetu
  teenuse osutaja vastutus on piiratud rahvusvaheliste konventsioonidega (s.h
  lennuettevõtjate vastutust piiravate konventsioonidega), on vastava rikkumise puhul
  piiratud ka Reisikorraldaja vastutus reisija ees.
  10.10. Reisikorraldaja vastutus kahju tekitamise eest on piiratud reisitasu kolmekordse
  suurusega.
 11. REISIJA ÕIGUSED
  11.1. Reisijal on õigus saada Reisikorraldajailt võimalikult täpset teavet reisikirjelduse näol ja
  lepingule vastavat reisiteenust.
 12. REISIKORRALDAJA ÕIGUSED
  12.1. Reisikorraldajail on õigus teha muudatusi pakutavate teenuste hinnakirjas.
  12.2. Kui reisikorraldaja ei saa temast sõltumatutel asjaoludel reisikirjeldusest kinni pidada, on
  tal õigus vahetada majutusasutust, transpordivahendit, muuta ajakava või teha muid
  reisi ümberkorraldusi tingimusel, et reisi kvaliteet ja iseloom sellest oluliselt ei muutu.
  Muudatustest tuleb reisijale teatada esimesel võimalusel.
  12.3. Reisikorraldajail on õigus lepingust taganeda ja reis ära jätta, kui reisile ei ole
  registreerunud piisavalt osavõtjaid (tellimuslennu täituvus alla 50%) ja/ -või kui
  reisikorraldaja on seadnud reisi toimumise tingimuseks osavõtjate arvu. Taganemisest
  teatab reisikorraldaja reisijale hiljemalt 20 päeva enne pakettreisi algust reisi puhul, mis
  kestab rohkem kui kuus päeva.
  12.4. Reisikorraldajal on õigus leping üles öelda, kui reisikorraldaja võimalused reisi
  teostamiseks kokkulepitud viisil on pärast lepingu sõlmimist oluliselt raskendatud
  sihtkohas või selle läheduses asetleidva sõjategevuse, loodusõnnetuse, streigi, vms
  olukorra tõttu või kui reisi ei ole muul ootamatul põhjusel võimalik läbi viia reisija elu ja
  tervist ohustamata. Lepingu üles ütlemisest teatab reisikorraldaja reisijale esimesel
  võimalusel. Reisikorraldajal on kohustus tagada reisijale tagasireis. Juhul, kui tagasireisi
  korraldamisel tekivad lisakulud, siis kannavad reisikorraldaja ja reisija VÕS § 879 lg 3
  tulenevalt tekkinud lisakulud võrdsetes osades. Muud lepingu üles ütlemisest tekkinud
  lisakulud, sealhulgas majutuse, toitlustuse jms kulud kannab reisija. Reisikorraldaja
  abistab sihtkohas reisijat talle sobivate lahenduste leidmiseks ja majutuse
  organiseerimisel.
  12.5. Vältimatutest ja erakorralistest asjaoludest ja Vääramatu jõu tõttu reisilepingu
  ülesütlemisel on reisijal õigus reisikorraldajale tasutud reisiraha tagastamisele 30
  kalendripäeva jooksul vastavasisulise tagastusavalduse esitamisest arvates. Reisitasust
  on reisikorraldajail õigus maha arvata mõistlik hüvitis juba osutatud teenuste eest või
  reisi lõpetamiseks veel osutatavate reisiteenuste eest.
  10
 13. PUUDUSED REISIKORRALDUSES JA PRETENSIOONIDE LÄBIVAATAMISE KORD
  13.1. Puuduseks reisikorralduses loetakse seda, kui reis, selle programm, hotell ja/või
  pakutavad teenused ei vasta olulisel määral reisikirjeldusele. Kui reisikorraldaja ei saa
  temast sõltumatutel põhjustel reisikava algselt väljakuulutatud kujul läbi viia, on tal
  õigus vahetada hotelli ja/või transpordivahendit, muuta ajakavasid või teha reisipaketis
  muid muudatusi tingimusel, et reisi kvaliteet ja iseloom sellest oluliselt ei muutu.
  13.2. Puudusteks ei loeta:
  13.2.1. reisi kui terviku seisukohalt väheolulisi muudatusi või ilmnevaid asjaolusid, mille
  tekkimist on võimalik eeldada arvestades reisi sihtkohta, sh kultuurilisi eripärasid
  ja iseloomu;
  13.2.2. lennu ajakava väheolulist muutumist, samuti lennu ajakava muutumist, kui
  muutus on tingitud reisikorraldajast sõltumatutest asjaoludest, lennureisi
  hilinemist, reisiklassi- ja reisimarsruudi muutmist või liinilendudel lennukohtade
  ülebroneerimist, mille eest vastutab reisija ees vastavalt Euroopa Liidu
  määrusele 261/2004 lennuettevõtja;
  13.2.3. hotelli vahetumist vahetult enne reisi või reisi ajal, kui see oli tingitud hotelli
  ülebroneeringust või hooaja alguse ja lõpuga seonduvatest erisustest.
  Reisikorraldaja kohustub tegema kõik endast oleneva, et saamata jäänud hotell
  asendataks reisijale vähemalt samaväärse või kõrgema tasemega hotelliga;
  13.2.4. hotellis või selle läheduses toimuvaid ehitustöid;
  13.3. Puuduseks ei loeta, kui reisija omal süül ei pääse lennuki pardale.
  13.4. Puudustest pakettreisis on reisija kohustatud viivitamatult ja kirjalikku taasesitamist
  võimaldavad vormis teatama kohapeal reisiesindajale, agendile või reisikorraldajale
  puuduste kõrvaldamise eesmärgil, vastasel korral puudub reisijal hilisemal pretensiooni
  esitamisel kahju hüvitamise nõudeõigus.
  13.5. Reisikorraldaja võtab reisiteenuse puuduste kõrvaldamiseks tarvitusele mõistlikud
  abinõud ning kõrvaldab puuduse mõistliku aja jooksul.
  13.6. Reisikorraldaja menetleb reisija poolt peale reisi tähtaegselt esitatud hotelliteenindust ja
  majutust puudutavaid pretensioone üksnes juhul, kui reisija on reisi sihtkohas
  teavitanud koheselt probleemist hotelli administratsiooni ja reisikorraldajat kuid
  probleemi ei õnnestunud kohapeal mõistliku tähtaja jooksul lahendada.
  13.7. Juhul, kui tekkinud probleem lahendatakse ja tekkinud kahju hüvitatakse reisijale reisi
  ajal sihtriigis kohapeal, ei ole reisijal õigus nõuda teistkordset hüvitamist Eesti Vabariigis.
  13.8. Juhul, kui pretensioonile lahenduse leidmine või rikkumise kõrvaldamine osutus
  sihtkohas võimatuks, on reisijal õigus esitada avaldus/pretensioon 7 päeva jooksul peale
  reisilt tulekut reisikorraldaja või agendi kontorisse või e-posti aadressil. Esitatud
  avaldus/pretensioon peab sisaldama reisija nimesid ja kontaktandmeid, kaebuse sisu ja
  reisija selgesõnaliselt esitatud nõuet ning asjaolusid, millega ta nõuet põhjendab ja
  tõendab. Avaldusele/pretensioonile lisatakse koopiad asjasse puutuvatest ja nõude
  aluseks olevatest dokumentidest (leping/arve; maksedokumendid; hüvitise nõude
  11
  aluseks olevad kviitungid, telefoni kõneeristuse väljavõtted, kohapeal vormistatud akt
  jms).
  13.9. Reisikorraldaja vaatab nõutud vormis esitatud reisija avalduse/pretensiooni läbi 15
  kalendripäeva jooksul avalduse/pretensiooni saamisest arvates. Hüvitamisele kuulub
  üksnes otsene kahju, mis proportsionaalselt vastab vea suurusele. Reisiteenuste
  puudustega seotud kulutused hüvitab reisikorraldaja üksnes vastavate kuludokumentide
  alusel (ostukviitung vms).
 14. ERIMEELSUSTE LAHENDAMINE
  14.1. Reisilepingu ja reisitingimuste tõlgendamisest tulenevad erimeelsused püütakse
  lahendada reisikorraldaja ja reisija vaheliste läbirääkimiste teel.
  14.2. Vaidlused püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel
  lahendatakse tarbijatega seotud vaidlused kohtuväliselt tarbijavaidluste komisjonis
  aadressil Pronksi 12 Tallinn, 10117, telefon (+372) 6201 920. Komisjoni veebileht ja
  menetlusreeglid on kättesaadavad internetiaadressil:
  http://www.tarbijakaitseamet.ee/et/tarbijavaidluste-komisjon.
 15. NÕUSOLEK ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEKS
  15.1. Tellimuse esitamisega annab isik OÜ-le Kidy Tour, registrikood 11324349, aadress Narva
  mnt 7B Tallinn 10117, tel. +372 6108000, email: [email protected] nõusoleku oma
  isikuandmete kogumiseks ja töötlemiseks kliendisuhte loomise, reisiteenuste müügiks
  pakkumise, müügi ja osutamise, lepingute sõlmimise, täitmise, muutmise, lõpetamise
  eesmärgil. Klient nõustub, et isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele sh.
  vahetu teenuse osutajale ja/või isikutele, kes on seotud temale reisiteenuse
  osutamisega on lubatud, kuid see võib toimuda ainult isikuandmete kaitse seaduses
  sätestatud viisil. Klient on teadlik oma õigustest saada igal ajal infot enda kohta kogutud
  isikuandmete ja nende kasutamise eesmärgi kohta; infot, kellele on isikuandmeid
  edastatud; nõuda ebaõigete andmete parandamist; andmete töötlemise lõpetamist ja
  kustutamist, kui see on kooskõlas õigusaktidega.